top of page
Algemene voorwaarden Golden Buddha
@ Home Knokke

Versie 1.1 02/2023

 

Met behulp van de Website wil Golden Buddha @ Home de mogelijkheid bieden bestellingen door te geven die zowel geleverd als afgehaald kunnen worden door de klant. De klant kiest dit zelf door middel van keuze bij op de eigen bestelsite of via een van onze partners zoals Take-Away.com, Uber-Eats of Deliveroo.  Daarnaast wil de website www.goldenbuddha.be ook informatie bieden over producten en aanbiedingen van Golden Buddha @ Home. 

 

 

 Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Golden Buddha @ home op de website www.goldenbuddha.be gelden de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1 Definities


In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met Golden Buddha @ Home.

 

1.2 Mailadres: het emailadres waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

 

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

 

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Golden Buddha @ Home op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Golden Buddha @ Home, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het menu van Golden Buddha @ Home.

 

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via en van de websites/partner-website’s  geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het Golden Buddha @ Home menu;

 

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

 

1.7 De vestiging: Golden Buddha @ Home,

Sebastiaan Nachtegaelestraat 21

8300 Knokke-Heist

 

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en vestiging;

 

1.10 Website: de website www.goldenbuddha.be

 

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

 

2.1 Via de Website biedt Golden Buddha @ Home Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen, een tijdstip te kiezen, kiezen voor delivery of afhaal en op de bestelbutton te klikken.

 

2.2 De Afnemer voert zijn postcode in tijdens het bestelproces. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van Golden Buddha @ Home, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

 

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten). 

 

2.3a Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. De gebruikelijke openingstijden van de Vestiging staan vermeld op de Website. Golden Buddha @ Home staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van de Vestiging. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Vestiging. De telefoonnummers staan op de Website.

Golden Buddha @ Home maakt in essentie gebruik van verse producten waarvan de levering kan variëren afhankelijk van de markt. De klant stemt ermee in dat Gde bestelde producten vervangen worden door vergelijkbare producten van dezelfde kwaliteit.

 

2.3b Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Golden Buddha @ Home in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Golden Buddha @ Home is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website

 

2.3c De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Golden Buddha @ Home, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen, email, telefoonnumer en afleveradressen.

 

2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website.

 

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Golden Buddha @ Home is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Golden Buddha @ Home of een van de online parnters zoals Take-Away.com of Deliveroo de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. 

Golden Buddha @ Home is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn.

Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. 

Indien de  bestelling wordt geannuleerd, zal de Afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal Golden Buddha @ Home de eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn. Indien de bestelling werd gedaan via een van de Partners van Golden Buddha @ Home (Take-away.com, Deliveroo of Uber-Eats) zal Golden Buddha @ Home ervoor zorgen dat het verrichte bedrag, teruggestort wordt via deze partner.

 

3.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door Golden Buddha @ Home is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht  is dan ook niet van toepassing.

 

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

 

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Bij gebruik van onze besteldiensten gaat de Afnemer akkoord met onze Algemene voorwaarden. 

 

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Golden Buudha @ Home, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

 

4.3 Golden Buddha @ Home is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

4.4 Golden Buddha @ home  wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

 

4.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Golden Buddha @ Home zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 Klachtenprocedure

 

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen te worden bezorgd aan Golden Buddha @ Home via: info@goldenbuddha.be

Golden Buddha BV zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

 

Artikel 6 De Website

 

6.1. Golden Buddha @ Home heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Golden Buddha BV garandeert niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
– dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

 

6.2 Golden Buddha @ Home is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen.

 

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Golden Buddha @ Home heeft geen/beprkte zeggenschap over deze websites. Golden Buddha @ Home is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 

7.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Golden Buddha @ Home of door ingeschakelde derden.

 

7.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

 

7.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens en cookies

 

8.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Golden Buddha @ Home persoonsgegevens te verzamelen.

Op de website is een privacybeleid opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid. Het privacybeleid is te bekijken onderaan de website bij de balk ‘cookies’. 

 

8.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Golden Buddha gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookiebeleid opgenomen die toe-passing op het gebruik van cookies via de Website.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid Golden Buddha @ Home 

 

9.1 De totale aansprakelijkheid van Golden Buddha @ Home , uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

 

9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Golden Buddha @ Home te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Golden Buddha @ Home wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 

9.3 Iedere aansprakelijkheid van Golden Buddha @ Home voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

 

9.4 Golden Buddha @ Home is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en)..

 

Artikel 10 Geschillen

 

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. 

 

10.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Brugge.

bottom of page